Previous Photo: No Previous Image Next Photo: Enoshima
Wakamiya Oji, Kamakura, Kanagawa, Japan. 2012-03-30