Previous Photo: Factory Lines Next Photo: Tokyo Gate Bridge
Yunoko, Oku Nikko, Tochigi, Japan. 2014-12-24