Previous Photo: Tree Study #17 Next Photo: Tokyo Gate Bridge
Yunoko, Oku Nikko, Tochigi, Japan. 2014-12-24