Previous Photo: Weaver Ant Next Photo: The Red Eyes
Episyrphus balteatus. 2005-09-11