Previous Photo: The Alien Next Photo: Udaspes folus
Tai Po Kau Nature Reserve, Hong Kong. 2005-07-28