Previous Photo: Frozen Yunoko Next Photo: Tokyo Gate Bridge
Senjogahara, Oku Nikko, Tochigi Prefecture, Japan. 2014-12-25