Previous Photo: Mountain and Trees Next Photo: Lotus Reflections
Qingjing Farm, Renai, Nantou, Taiwan. 2007-06-20